'In USA/photo in USA'에 해당되는 글 34

  1. 2013.09.25 코스모스 & 나비 (2)
  2. 2013.07.19 국화, 해바라기, 장미..... (2)
  3. 2013.03.20 봄꽃 (8)
  4. 2013.03.01 봄꽃 (3)
 

코스모스 & 나비

In USA/photo in USA | 2013.09.25 23:21 | Posted by witan

 

 

 

 

 

 

'In USA > photo in USA' 카테고리의 다른 글

코스모스 & 나비  (2) 2013.09.25
국화, 해바라기, 장미.....  (2) 2013.07.19
봄꽃  (8) 2013.03.20
봄꽃  (3) 2013.03.01
2011년 1월 9일, Georgia 눈  (0) 2011.01.31
가을......Duluth, GA  (1) 2010.11.25

국화, 해바라기, 장미.....

In USA/photo in USA | 2013.07.19 09:08 | Posted by witan

집주변에 새로 핀 꽃들....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'In USA > photo in USA' 카테고리의 다른 글

코스모스 & 나비  (2) 2013.09.25
국화, 해바라기, 장미.....  (2) 2013.07.19
봄꽃  (8) 2013.03.20
봄꽃  (3) 2013.03.01
2011년 1월 9일, Georgia 눈  (0) 2011.01.31
가을......Duluth, GA  (1) 2010.11.25

봄꽃

In USA/photo in USA | 2013.03.20 13:38 | Posted by witan

뒷뜰에 핀 봄꽃들

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'In USA > photo in USA' 카테고리의 다른 글

코스모스 & 나비  (2) 2013.09.25
국화, 해바라기, 장미.....  (2) 2013.07.19
봄꽃  (8) 2013.03.20
봄꽃  (3) 2013.03.01
2011년 1월 9일, Georgia 눈  (0) 2011.01.31
가을......Duluth, GA  (1) 2010.11.25

봄꽃

In USA/photo in USA | 2013.03.01 08:54 | Posted by witan

 

 

봄꽃,

집 뒷뜰에 핀 봄꽃이다.

 매화 종류 같은데 정확한 이름은 모르겠다

2월 중순부터 꽃이 피기 시작했는데 아직 다 만개하지는 않았다.

 

 

 

Kenko Extension Tube를 장착해서 접사했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

뒷뜰에서 자란 잡초 꽃이다.

역시 이름은 모른다.

 

 

'In USA > photo in USA' 카테고리의 다른 글

국화, 해바라기, 장미.....  (2) 2013.07.19
봄꽃  (8) 2013.03.20
봄꽃  (3) 2013.03.01
2011년 1월 9일, Georgia 눈  (0) 2011.01.31
가을......Duluth, GA  (1) 2010.11.25
가을......Duluth, GA  (0) 2010.11.25