cosmos bipinnatus

In USA/routine in USA | 2013.09.25 23:11 | Posted by witan

2000개가 넘는 코스모스 씨를 구입해서 뿌렸는데 결국 꽃을 피운 것은 몇십 송이에 지나지 않는다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'In USA > routine in USA' 카테고리의 다른 글

눈 내린 Loganville 풍경 2 (2014-01-28)  (0) 2014.03.06
눈 내린 Loganville 풍경1 (2014-01-28)  (0) 2014.03.02
cosmos bipinnatus  (2) 2013.09.25
Showers in Sunshine  (2) 2013.08.09
저녁 무렵 동네 풍경  (2) 2013.07.19
오이 첫 수확 (2013-06-13)  (2) 2013.06.28
 

티스토리 툴바